Skhole Oy:n Verkkosivun ja Palvelujen yleiset käyttöehdot

(voimassa 25.05.2018 alkaen)


1. Käyttöehtojen soveltamisala ja hyväksyminen

Skhole Oy omistaa tämän Verkkosivun ja sillä olevat Palvelut. Skhole Oy:n kotipaikka on Helsinki. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Skhole Oy:n Verkkosivun käyttöön sekä kaikkiin Skhole Oy:n tarjoamiin Palveluihin, ellei yksittäisistä Palvelukohtaisista käyttöehdoista tai toimitusehdoista muuta johdu.

Käyttämällä www.skhole.fi -Verkkosivua ja Skhole Oy:n Palveluja hyväksyt nämä käyttöehdot sekä käsittelytoiminnasta annetun selosteen ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja sekä selostetta käsittelytoiminnasta, et ole oikeutettu käyttämään tätä Verkkosivua taikka sillä olevia Palveluja. Mikäli Asiakas on alaikäinen, tulee hänen varmistaa, että hänen huoltajansa antaa suostumuksen Palvelun käyttöön ja on tietoinen käyttöehtojen sisällöstä.


2. Käyttöehtojen muuttaminen

Skhole Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtoihin tehtävistä muutoksista tiedotetaan Skhole Oy:n Verkkosivulla ja ehdot tulevat voimaan välittömästi julkaisun jälkeen ja sitovat kaikkia Verkkosivun ja Palvelujen käyttäjiä. Jatkamalla Verkkosivun ja Palvelujen käyttämistä hyväksyt muutokset käyttöehtoihin.


3. Verkkosivun ja Palvelujen käyttäminen

Skhole Oy:n tarjoamilla Palveluilla saattaa olla teknisiin valmiuksiin liittyviä erityisvaatimuksia. Verkkosivun ja Palvelujen käyttäjä on itse vastuussa Verkkosivun ja Palvelujen käyttöön liittyvien teknisten valmiuksien varmistamisesta.

Skhole Oy ei vastaa teknisistä syistä tai päivityksistä johtuvista tilapäisistä esteistä tai ongelmista Verkkosivun tai Palvelujen saatavuuteen.

Eräiden Palvelujen saatavuus saattaa edellyttää käyttäjäksi rekisteröitymistä sekä maksua kyseisestä Palvelusta. Käyttäjäksi rekisteröityvä vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi. Väärien tietojen antaminen oikeuttaa Skhole Oy:n irtisanomaan Palvelun käyttöön oikeuttavan sopimuksen. Käyttäjäksi rekisteröityvältä kerättävät tiedot määritellään tarkemmin selosteessa käsittelytoiminnasta sekä mahdollisissa Palvelukohtaisissa ehdoissa. Käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjälle luodaan henkilökohtainen käyttäjätili, jolle kirjaudutaan salasanalla. Käyttäjältä edellytetään kirjautumistietojen säilyttämisen sekä sivullisille kertomisen osalta luottamuksellisuutta. Käyttäjätili on henkilökohtainen eikä sen Käyttöoikeutta saa myydä, vuokrata tai muutoin siirtää kolmannelle osapuolelle ilman erillistä etukäteistä, kirjallista suostumusta Skhole Oy:ltä. Käyttäjätilin luovuttaminen sivulliselle oikeuttaa Skhole Oy:n irtisanomaan Palvelun käyttöön oikeuttavan sopimuksen. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai maksettujen maksujen palautukseen. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä on vastuussa väärinkäytöksen Skhole Oy:lle aiheuttamista vahingoista.

Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä saa julkaista sosiaalisessa mediassa ja muussa mediassa linkkejä Verkkosivulle tai Palvelun etusivulle siten kuin tämä voidaan katsoa hyväksyttäväksi, lainmukaiseksi eikä se ole omiaan loukkaamaan tai käyttämään hyväksi Skhole Oy:n mainetta. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä ei kuitenkaan saa esiintyä Skhole Oy:n edustajana, työntekijänä, kumppanina tai muutoin liittyvänsä Skhole Oy:n yritystoimintaan.


4. Immateriaalioikeudet ja käyttäjän vastuu luvattomasta käytöstä

Skhole Oy omistaa Verkkosivun ja Palvelujen sisällön ja niiden tekijänoikeuslain tarkoittamat kaikki taloudelliset oikeudet, ellei toisin ole määritelty. Skhole Oy antaa Käyttäjätilin haltijalle Palvelukohtaisten käyttöehtojen mukaisen Käyttöoikeuden kyseiseen Palveluun. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, luovuttaa, julkaista, saattaa yleisön saataviin, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää Verkkosivun, Palvelujen tai niiden sisältöihin sisältyviä tietokantoja tai ohjelmia muuten kuin näiden käyttöehtojen taikka Palvelukohtaisten käyttöehtojen mukaisesti. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta kerätä Verkkosivulta tai Palveluista osakokonaisuuksia ja muodostaa niistä omia palvelu- tai aineistokokonaisuuksia. Sisällön käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on kielletty. Palvelujen mahdollisista tekstimateriaaleista saa kuitenkin valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Valmistettuja kappaleita ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Jos Skhole Oy:llä on perusteltu syy epäillä, että Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä on toiminut näiden ehtojen, käsittelytoiminnasta annetun selosteen taikka Palvelukohtaisten käyttöehtojen vastaisesti, Skhole Oy:llä on oikeus poistaa Käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi (ml. rikosilmoituksen tekeminen). Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai maksettujen maksujen palautukseen. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä on vastuussa väärinkäytöksen Skhole Oy:lle aiheuttamista vahingoista.


5. Henkilötietojen käsittely

Skhole Oy käsittelee Käyttäjäksi rekisteröityneiden henkilötietoja näiden käyttöehtojen, käsittelytoiminnasta annetun selosteen, Palvelukohtaisten käyttöehtojen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Skhole Oy voi käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen väliaikaista hallinnointia varten Verkkosivun ja Palvelujen päivitysten yhteydessä. Verkkosivu tai Palvelut saattavat käyttää evästeitä (cookies).

Mikäli jokin muu taho kuin Skhole Oy (esim. oppilaitoksen admin-tunnukset omaava opettaja) käsittelee henkilötietoja Skholen Palvelussa, sitoutuu hän noudattamaan käsittelytoiminnasta annettua selostetta. Seloste käsittelytoiminnasta määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen, luonteen ja keston sekä mitä henkilötietoja käsitellään. Admin-käyttäjä käsittelee henkilötietoja ainoastaan Yrityksen käsittelytoiminnasta annetun selosteen mukaisesti, ellei laista muuta johdu. Admin-käyttäjä on salassapitovelvollinen henkilötietojen osalta. Admin-käyttäjän on poistettava mahdolliset hallussaan olevat henkilötiedot, kun hänen käyttöoikeutensa Palveluun päättyy.

Admin-käyttäjillä on oikeus lisätä organisaatioonsa kuuluvia henkilöitä Palvelun käyttäjiksi ja poistaa heidän käyttäjätunnuksensa. Näissä tapauksissa rekisteröidyn henkilötietoja (nimi, sähköpostiosoite, organisaatio) saadaan admin-käyttäjältä. Admin-käyttäjällä on oikeus nähdä hallinnoimiensa rekisteröityjen henkilöiden seuraavat henkilötiedot: nimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, rekisteröidyn ryhmän nimi, rekisteröidyn edellisen käyttökerran päivämäärä sekä rekisteröidyn suoritukset.


6. Vastuu sisällöstä ja vastuun rajoitus

Skhole Oy päivittää Verkkosivua ja Palveluja tarpeen sekä harkintansa mukaan. Osa Palveluista saattaa olla staattisia eikä niitä päivitetä ollenkaan. Skhole Oy ei kuitenkaan takaa Verkkosivulla ja Palveluissa esitettyjen tietojen ajantasaisuutta eikä sisällön oikeellisuutta. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Skhole Oy ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka Verkkosivun tai Palvelun käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Verkkosivun tai Palvelun tai niiden sisällön käyttämisestä ja soveltamisesta.

Verkkosivun ja Palvelujen sisältämät tiedot ja neuvot on tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan (ns. “as is”) eikä Skhole Oy anna niistä nimenomaisia, epäsuoria tai pakottavia tai muita takuita niiden kaupallisesta soveltuvuudesta tai soveltumisesta Käyttäjän tarkoitukseen. Skhole Oy ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka aiheutuu Verkkosivulla tai Palvelussa annetusta asiantuntijan tai toisen Käyttäjän neuvosta tai siitä, että Käyttäjän kysymykseen ei ole vastattu ajoissa tai ollenkaan.

Verkkosivun ja Palvelujen sisältämät tiedot ja neuvot on tarkoitettu käytettäväksi sellaisenaan (ns. “as is”) eikä Skhole Oy anna niistä nimenomaisia, epäsuoria tai pakottavia tai muita takuita niiden kaupallisesta soveltuvuudesta tai soveltumisesta Käyttäjän tarkoitukseen. Skhole Oy ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka aiheutuu Verkkosivulla tai Palvelussa annetusta asiantuntijan tai toisen Käyttäjän neuvosta tai siitä, että Käyttäjän kysymykseen ei ole vastattu ajoissa tai ollenkaan.

Skhole Oy ei takaa Verkkosivun ja Palvelujen kattavuuden taikka valikoiman ja niiden sisältöjen muuttumattomuutta.

Skhole Oy ei vastaa Verkkosivusta tai sen hallitsemilta verkkosivuilta ulkoisille sivustoille ohjautuvien linkkien toimivuudesta tai tällaisten sivujen sisällöstä.


7. Erotettavuus

Mikäli mikä tahansa näiden käyttöehtojen osa todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa erotetaan näistä käyttöehdoista. Kaikki muut osat pysyvät voimassa kyseisen erottamisen vaikuttamatta niihin.


8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen

Verkkosivun sekä Palvelujen käyttöön ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Verkkosivun tai Palvelujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.