Opinnäytetyö Skholeen

Skhole tarjoaa monenlaisia opinnäytemahdollisuuksia ammattikorkeakoulu- ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittajille – Tule mukaan kehittämään ja luomaan verkkokoulutuksia!

Voit tehdä opinnäytetyön Skholelle esimerkiksi luomalla verkkokoulutuksen tai sen osion, tuottamalla verkkokurssisisältöä, case-tapauksia tai tarkastelemalla verkkokurssien käyttöä, käytettävyyttä ja suoritustilastoja.

Opinnäytetöistä eivät hyödy pelkästään toimeksiantaja ja opiskelijat, vaan todellista hyötyä tuotetaan myös oppilaitoksille, jotka käyttävät Skholen verkkopalveluja: oppilaitos saa käyttöönsä uutta materiaalia ja voivat osaltaan vaikuttaa tuotettavien sisältöjen laatuun. Skholen opinnäytetyöprosessi on kirjoitettu vastaamaan ammattikorkeakoulujen käytäntöjä, ja voidaan olettaa, että opinnäytetöiden toteutus on myös koulun näkökulmasta helppoa.

Tiesitkö, että Skholea käytetään runsaasti ja käyttökokemukset ovat positiivisia. Vuonna 2019 verkkokursseja suoritettiin kaikkiaan 19 600, luentoja kuunneltiin liki 360 000 ja tenttejä tehtiin 115 000 kertaa!

Tämä antaa erinomaisen mahdollisuuden sinulle laatia täysin tutkimuksellisen opinnäytetyön, jossa käytettävissäsi on myös valtavasti anonyymiä käyttäjädataa.

Ilmoittaudu opinnäytetyöntekijäksi Skholeen!

OPINNÄYTETYÖPROSESSI x SKHOLE

TIMON ja MAIJAN OPINNÄYTETYÖ – MITÄ JA MITEN?

Timo ja Maija valmistuvat sairaanhoitajiksi (AMK). He suorittavat tätä ennen vielä kieli- ja syventäviä opintoja sekä yhden syventävän harjoittelun. Lisäksi valmistuakseen ammattikorkeakoulusta heidän on tehtävä opinnäytetyö. Timo ja Maija ovat päättäneet tehdä opinnäytteensä parityönä.

Aiheen valinta: ”Valitse aihe, joka oikeasti kiinnostaa!”

Opinnäytetyötä ohjaava opettaja on kertonut opinnäytetyöprosessista opiskelijoille. Opettaja kertoo, että opinnäytetyön aihe voi olla lähtöisin työelämästä tai hankkeesta. Se voi olla myös tekijän oma kiinnostuksen kohde ja liittyä esimerkiksi viimeisimpiin käytännön harjoitteluihin.

Tärkeimpänä seikkana todetaan, että opiskelijan omalla vastuulla on etsiä opinnäytetyönsä aihe. Ammattikorkeakoulun opettaja ja/tai opinnäytetyön ohjaaja auttavat tarvittaessa sopivan aiheen löytämisessä. Opettaja kehottaa opiskelijoita valitsemaan aiheensa niin, että se oikeasti kiinnostaa ja siten motivoi opiskelijoita työstämään opinnäytteensä ”kunnialla” loppuun saakka.

Timon ja Maijan opiskelijaryhmälle esitetään aihetarjotin, jolta opiskelijat voivat valita itseään kiinnostavat ja omaan ammatilliseen kehittymiseen parhaiten soveltuvat aiheet. Timo ja Maija päätyvät ulkopuolisen toimeksiantajan, Skholen, aiheeseen.

He lähtevät tarkastelemaan hoitotyön aseptiikkaa ja aseptiikan osaamista ja laativat aseptiikan koulutussisällön Skholen verkkokurssitarjontaan.

Opinnäytetyö on kehittämispainotteinen ja se sisältää selkeän kehittämisprosessin, jossa korostuvat teoreettinen viitekehys, kehittämismenetelmän valinta ja perustelu sekä konkreettinen tuotos ja sen hyödyntäminen kohdeorganisaatiossa.

Opinnäytetyösopimuksen laatiminen: ”Yhteinen tavoite ohjaa opinnäytetyöprosessia”

Kun Timo ja Maija ovat päättäneet opinnäytetyön aiheensa, he laativat yhdessä toimeksiantajan eli Skholen ja koulun kanssa opinnäytetyö- tai toimeksiantosopimuksen. Ammattikorkeakoululla on olemassa valmis lomake, jonka he täyttävät ja allekirjoittavat.

Timo ja Maija kirjaavat opinnäytetyösopimukseen opinnäytetyön nimen, tarkoituksen ja tavoitteet, kehittämistehtävät sekä opinnäytetyön etenemisen ja aikataulun kuvaukset. Opiskelijat, toimeksiantaja ja työlle nimetty ohjaaja ammattikorkeakoulusta allekirjoittavat lomakkeen.

Tämän jälkeen opiskelijat sopivat toimeksiantajan kanssa aloituspalaverista, jossa ovat mukana opiskelijoiden lisäksi ohjaaja(t) ammattikorkeakoulusta ja toimeksiantajatahon edustaja.

Aloituspalaverissa läpikäydään opinnäytetyön ”raamit” ja viimeistellään tarvittaessa opinnäytetyösopimus. Tapaamisessa Timo ja Maija sopivat myös säännöllisestä yhteydenpidosta toimeksiantajaan ja ohjaavaan opettajaan. Yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi on tärkeää pitää säännöllisesti yhteyttä!

Ilmoittaudu opinnäytetyöntekijäksi Skholeen!

Opinnäytetyön toteuttamissuunnitelman laatiminen: ”Työ etenee tarpeesta ja taustasta toteutukseen”

Kun toimeksiantajasopimus on allekirjoitettu, Timo ja Maija laativat opinnäytetyön toteuttamissuunnitelman. He esittävät suunnitelman koulussa järjestettävässä suunnitelmaseminaarissa omalle opiskelijaryhmälleen.

Ennen seminaaria Timo ja Maija pohtivat toteutussuunnitelman sisältöä yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Lisäksi he pohtivat, miten toteutus tukee Skholen kehittämistarpeita. Opiskelijoiden laatimassa toteutussuunnitelmassa kuvataan:

opinnäytetyön tausta ja tarve -> Tausta ja tarve perustelevat opinnäytetyön tekemisen. Skholen tarve työlle, miksi työtä tehdään? Teoreettisen viitekehyksen laatiminen – kerätty teoreettinen tieto aihealueesta luo työlle perustan.

selvitettävä ongelma tai kehittämistehtävä -> Skhole määrittelee kehittämistehtävän, Timo ja Maija alkavat luoda tämän pohjalta verkkokoulutuspohjaa Skholelle. Teoreettinen viitekehys ohjaa tekemistä.

työn tavoitteet -> Suunnitelmaan kirjataan opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet mahdollisimman tarkasti. Ammattikorkeakoulu ja Skhole hyväksyvät nämä ennen työn varsinaista aloittamista.

työn tarkka aikataulu ->  Suunnitelmaan kirjataan opinnäytetyön aikataulu seikkaperäisesti. Apuna voi käyttää kuviota, joka helpottaa aikataulutuksen hahmottamista. Ammattikorkeakoulu ja Skhole hyväksyvät etenemissuunnitelman ennen työn varsinaista aloittamista.

Timo ja Maija laativat aikataulunsa seuraavasti:

Opettaja hyväksyy suunnitelman ammattikorkeakoulun kriteereihin soveltuvaksi, ja toimeksiantaja varmistaa opinnäytetyön suunnitelman toimeksiantajan tarpeisiin ja kriteereihin soveltuvaksi.

Ilmoittaudu opinnäytetyöntekijäksi Skholeen!

Opinnäytetyön varsinainen toteutus: ”Verkkokoulutus rakentuu teoreettisen viitekehyksen pohjalta!”

Kun sekä ohjaava opettaja että Skhole ovat hyväksyneet Timon ja Maijan suunnitelman, alkaa opinnäytetyön varsinainen toteutusvaihe. Opiskelijat aloittavat teoreettisen viitekehyksen laatimisen, jonka tarkoituksena on etsiä aiempaa tutkimustietoa opinnäytetyön aiheesta mahdollisimman laajalti. Tämän jälkeen opiskelijoille on muodostanut käsitys kehitettävästä aihealueesta.

Timo ja Maija suorittavat tiedonhaun hakusanoilla ”aseptiikka ja hoitotyö”, ”aseptinen työ”, ”sairaanhoitajien aseptinen osaaminen”, ”aseptiikan opetus hoitoalalla ja/tai hoitoalan koulutuksessa”. Sitten he kääntävät hakusanat ja -fraasit englanniksi mesh-termistön avulla.

He jakavat tiedonhaun siten, että Timo tekee haut kotimaisista tietokannoista ja Maija kansainvälisistä tietokannoista. Hakuja rajataan koskemaan viimeisen 10 vuoden ajalta tehtyihin tutkimuksiin sekä suomen ja englannin kielisiin tutkimuksiin. Opiskelijoiden opinnäytetyötä ohjaava opettaja kertoo, että ammattikorkeakoulun kirjaston informaatikolta voi tarvittaessa saada tukea tiedonhakuun.

Ammattikorkeakoulun opettaja ohjaa tiedonhakua opiskelijoille ja huolehtii tietoperustan riittävyydestä ja opinnäytetyön teoreettisen katsauksen laatimisesta.

Timo ja Maija ovat havainneet hoitotyön aseptiikkaan liittyvät pääkohdat tutkitun tiedon pohjalta ja päätyvät rakentamaan verkkokoulutuksen teemat niiden pohjalta. Tutkimusten mukaan aseptiikan osaamisessa on puutteita, ja aseptiikkaa tulisi opettaa hoitoalan opiskelijoille enemmän, laajemmin ja konkreettisemmin.

Opiskelijat luovat näiden tulosten ja havaintojen pohjalta koulutusrungon:

 • ASEPTIIKKA HOITOTYÖSSÄ
 • Mitä aseptiikka on?
 • Miten aseptiikkaa toteutetaan hoitotyössä?
 • Aseptinen omatunto
 • Aseptinen työjärjestys
 • TOIMENPITEET INFEKTIOIDEN TORJUMISEKSI
 • Käsihygienia
 • Aseptinen työjärjestys
 • Desinfektioaineet
 • Suojakäsineiden käyttö
 • Työ-ja suojavaatetus
 • Hoitoympäristön turvallisuus
 • HOITOTYÖNTEKIJÄN TERVEYDENTILA JA VAROTOIMET
 • ERISTYSKÄYTÄNTEET

Kun koulutusrunko on valmistunut, opiskelijat pitävät välikeskustelun Skholen edustajien kanssa. He esittelevät teoreettisen viitekehyksen pääkohdat toimeksiantajalle ja näiden pohjalta käydään yhteisesti läpi luotu verkkokoulutusrunko.

Skhole hyväksyy rungon ja opiskelijat jatkavat työtään sisällöntuotannon parissa. Seuraava kokous sovitaan pidettäväksi, kun koulutussisällöt on luotu.

Timo ja Maija loivat tutkitun tiedon ja Skholen toiveiden mukaisesti verkkokoulutuskokonaisuuden sairaanhoitajaopiskelijoille. He laativat koulutuksen siten, että sitä voi hyödyntää monipuolisesti myös lähihoitajaopinnoissa ja hoitoalan täydennyskoulutuksena. Koulutussisällöt ovat lyhyitä ja selkeitä kokonaisuuksia, myös videoita ja lisätietolinkkejä saatiin mukaan. Kunkin osa-alueen lopussa oli joko konkreettinen aseptiikan harjoitus tai hoitotyön case-esimerkki sekä testaa osaamisesi -osio.

Opiskelijat ovat päättäneet sisällyttää opinnäytetyöhönsä myös niin kutsutun esitestaus-vaiheen, jossa heidän opiskelutoverinsa testaavat verkkokurssin toimivuutta ja sisältöä (sisällön rakenne, selkeys, oikeellisuus, kiinnostavuus) ja antavat näistä vapaan palautteen. Palautteiden pohjalta koulutusta voidaan kehittää ennen sen lopullista valmistumista.

Skhole ohjaa Timon ja Maijan sisällöllisiä ratkaisuja, huolehtii työn etenemisestä ja soveltuvista ratkaisuista. Koulun opettaja taas ohjaa heitä opinnäytetyön menetelmä- ja analyysivaiheissa sekä raportoinnissa.

Opinnäytetyön raportointi: ”Valmiin tuotoksen esittely toimeksiantajalle”

Timo ja Maija työstävät kehittämistyönä suositetusta opinnäytetyöstään kirjallisen raportin. He esittelevät sen kouluyhteisössä ja toimeksiantajalle. Kirjallinen raportti etenee aina koulun antaman ohjeistuksen mukaan.

Timon ja Maijan raportista ilmenevät seuraavat osiot: opinnäytetyön tavoitteet ja tarkoitus, tausta ja tarve, käytetyt menetelmät, tiedonhaku, verkkokurssin kehittämisen vaiheet, verkkokurssirungon ja kurssisisällön esitestaus, johtopäätökset ja pohdinta. Loppuun he liittävät luodun verkkokoulutuksen sisältörungon.

Kun tuotos on hiottu valmiiksi ja toimeksiantaja on hyväksynyt sen, opinnäytetyö ja sen tulokset ja tuotokset ovat toimeksiantajan käytettävissä vapaasti. Skhole laatii tehdyn verkkokoulutuskokonaisuuden oppimisympäristöönsä ja markkinoi sitä omissa kanavissaan.

Toimeksiantaja arvioi tuotoksen sen käytettävyyden ja työn sujumisen osalta, koulun opettaja arvioi työn siihen tarkoitukseen sovitulla menetelmällä.

Timo ja Maija kirjoittavat kypsyysnäytteen omasta työstään sen valmistuttua. Kypsyysnäyte voidaan julkaista ammattikorkeakoulun tai Skholen verkkojulkaisuissa tai sitä voi tarjota alan ammatillisiin julkaisuihin.  Timon ja Maijan kypsyysnäyte julkaistiin Skholen verkkosivun artikkelina.

Opinnäytetyön julkaisu: ”Markkinoidaan tehtyä työtä!”

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöt julkaistaan sähköisenä Theseuksessa. Timon ja Maijan opinnäytetyö voidaan julkaista lisäksi toimeksiantajan kanavissa, kuten verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa ja uutiskirjeissä.

Ilmoittaudu opinnäytetyöntekijäksi Skholeen!

Kenenkään ei tarvitse olla yksin opinnäytetyönsä kanssa – me Skholella olemme tukenasi koko prosessin ajan!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.